slider 8

Lezingen

Lezingen br. Zwitser

De kleine profeten - Wie waren ze?

Wellicht kent u ze nog toen u de Bijbelboeken heb geleerd, verder worden ze niet vaak genoemd. De kleine profeten uit de Bijbel waren voor het merendeel gewone, eenvoudige mensen zoals jij en ik. Maar ieder van hen werd door God geroepen om Zijn boodschappen over te brengen. Hun
individuele werken hadden niet alleen betekenis voor specifieke volken van de noordelijke in  zuidelijke koninkrijken van Israël in die tijd, maar zijn ook belangrijk door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. Deze dienaren worden “kleine profeten” genoemd. Dat heeft niets te maken met de belangrijkheid van hun profetieën, maar met de lengte van hun boodschappen in vergelijking tot de grote profeten.

Dit is de volgorde waarin ze in het Oude Testament opgenomen zijn:
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi

Br. Wim Zwitser heeft/zal een aantal avonden vullen met een studie over de kleine profeten. We zullen niet alle kleine profeten behandelen. De navolgende profeten zullen nader bestudeerd worden op de laatste zondagen van de maand. U wordt uitgenodigd om te horen wat hun boodschap was voor toen, maar ook voor nu.

Jona - een onwillige evangelist ervaart zegen
De bekendste kleine profeet is geen toegewijde dienaar van God. Toch wordt zijn boodschap rijk
gezegend. Zelfs Christus vergelijkt Zichzelf met deze persoon en met zijn boodschap.

Amos – van afgoderij tot herstel
Welvaart en rijkdom leiden vaak tot maatschappelijk onrecht. God accepteert dat niet onder Zijn
volk.

Hosea - Gods trouw tegenover Israëls ontrouw
God vergelijkt Zijn relatie met Israël met een huwelijk, waarin zij de ontrouwen zijn. God blijft echter trouw en brengt hen tot inkeer.

Joël - de Heer redt elk die Hem aanroept
Vijanden mogen terecht als een plaag het land binnenvallen, maar God staat altijd open voor ieder
die zich voor Hem neerbuigt.

Micha - God houdt Zijn Woord
Gods beloften aan Abraham gaan in vervulling, ondanks het feit dat diens nageslacht alle rechten
verspeelt. God herstelt.

Habakuk - wachten op de Heer wordt altijd beloond
De profeet klaagt over zijn volk en God antwoordt, echter d.m.v. de Chaldeeën. De profeet leert: de rechtvaardige leeft uit geloof.

 

Lezingen br. Zwitser: Het heilsplan van God
Kaïn en Abel
Sem, Cham en Jafeth
Izak en Ismaël

Lezing br. Zwitser: Wat is het grote Babylon?

bijbelstudie 1